Safari au Kenya (Août 2005)

   Parc Samburu   

Samburu (6e jour)

IMG_2618.jpg IMG_2630.jpg IMG_2621.jpg IMG_2623.jpg
IMG_2624.jpg IMG_2627.jpg

Samburu (7e jour)

IMG_2631.jpg IMG_2632.jpg IMG_2634.jpg IMG_2635.jpg
IMG_2636.jpg IMG_2637.jpg IMG_2639.jpg IMG_2641.jpg
IMG_2643.jpg IMG_2645.jpg IMG_2646.jpg IMG_2647.jpg
IMG_2649.jpg IMG_2652.jpg IMG_2653.jpg IMG_2654.jpg
IMG_2655.jpg IMG_2656.jpg IMG_2657.jpg IMG_2658.jpg
IMG_2660.jpg IMG_2661.jpg IMG_2662.jpg IMG_2663.jpg
IMG_2664.jpg IMG_2666.jpg IMG_2667.jpg